11.07.2018, 15:55
Қараулар: 476
Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 2018 жылғы 1 шілдеден бастап ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды.

Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 2018 жылғы 1 шілдеден бастап ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды.

Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 2018 жылғы  1 шілдеден бастап ҮЕҰ-ға арналған сыйлықақыны беру үшін өтінімдерді қабылдайды.

Қоғамдық даму министрлігі үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақыны беруге келесі бағыттар бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды:

1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу;

2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау;

3) қоршаған ортаны қорғау;

4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау;

5) отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

6) халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарын қолдау;

7) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардағы балаларға көмек көрсету;

8) халықты еңбекпен қамтуға жәрдемдесу;

9) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау;

10) мәдениет пен өнерді дамыту;

11) тарихи-мәдени мұраны қорғау;

12) қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті нығайту;

13) өздерінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде пробация қызметтеріне жәрдемдесу;

14) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу;

15) азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу.

Байқауға Қазақстан Республикасында тіркелген және Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына мәліметтер ұсынған үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады.

Бір үкіметтік емес ұйым бір номинациядан артық сыйлықақыны алуға  ұсыныла алмайды. Сыйлықақы алғаннан кейін үш жыл ішінде оны алу үшін қайта ұсынуға жол берілмейді.

Бір номинация бойынша сыйлықақы бір немесе бір мезгілде бірнеше үміткерге берілуі мүмкін. Бұл жағдайда сыйлықақы олардың арасында тең бөлінеді.

Сыйлықақыны алу үшін өтінімді ұсынуға арналған тізбе мыналарды қамтиды:

1)   өтініш (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес  нысан бойынша бірінші басшы немесе оның міндетін атқаратын адам қол қойған үкіметтік емес ұйымның ресми бланкісінде);

2)   осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес сыйлықақыға үміткердің сауалнамасы;

3)   осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес сыйлықақыға үміткердің қызметі туралы сипаттама (растайтын материалдармен бірге);

4)   соңғы 3 (үш) жыл ішінде ұсынылған бағыт бойынша іске асырылған жобаларды және бірлескен жұмыс барысында қол жеткізілген нәтижелерді растау мақсатында байланыс деректері көрсетілген қоғамдастық (үкіметтік емес ұйымдар) және (немесе) мемлекеттік органдар өкілдерінің ұсынымдары (екіден кем емес);

5)   үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құрылтай құжаттарының және куәлiгiнің (анықтаманың) көшірмелері;

6)   банк шотының болуы туралы анықтама (түпнұсқа).

Сыйлықақыны алу үшін үкіметтік емес ұйымдарды ұсыну жөніндегі өтінімдер Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам комитетіне қағаз және электронды жеткізгіштерде (СD-дискілерде не USB-флеш-жинақтағыштарында DOC, DOCX, Pdf форматында) 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 1 қыркүйек аралығында келесі мекенжай бойынша қабылданады: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы 8, «Министрліктер үйі» ғимаратының 15-кіреберісіндегі 265-кабинет. Анықтама телефондары: +7 (7172) 74 05 11, 74 09 97.

 

Естеріңізге саламыз, ағымдағы жылғы 13 маусымда Мемлекет Басшысымен «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коммерциялық емес ұйымдардың қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойылды.

Заңның қабылдануымен сыйлықақы алуға ұсынуға үкіметтік емес ұйымдардың мүмкіндігі кеңейді.

Бұрын сыйлықақы алуға ұсынғаннан кейін үш жыл ішінде конкурсқа қатысуға шектеу болатын.

Заң қабылданғаннан кейін өткен жылы сыйлықақы алуға ұсынылған, бірақ жеңімпаз болып табылмаған үкіметтік емес ұйымдар, келесі жылдары да сыйлықақы алуға ұсынуға мүмкіндік алады.

 

Қағидаға келесі сілтеме бойынша орналасқан https://diakom.gov.kz/kk/content/buyryktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство общественного развития Республики Казахстан с 1 июля 2018 года начнет прием заявок на соискание премии для НПО.

Министерство общественного развития объявляет о проведении конкурса на соискание премии для неправительственных организаций по следующим направлениям:

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

3) охрана окружающей среды;

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив;

5) содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов;

6) поддержка социально уязвимых слоев населения;

7) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;

8) содействие обеспечению трудовой занятости населения;

9) защита прав, законных интересов граждан и организаций;

10) развитие культуры и искусства;

11) охрана историко-культурного наследия;

12) укрепление общественного согласия и общенационального единства;

13) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;

14) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;

15) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных организаций.

К участию допускаются неправительственные организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан и предоставившие сведения в Базу данных неправительственных организаций.

Одна и та же неправительственная организация не может выдвигаться на соискание премии более чем по одной номинации. Не допускается повторное выдвижение на соискание премии в течение трех лет после ее получения.

Премия по одной номинации присуждается одному или одновременно нескольким соискателям. В этом случае премия делится поровну между ними.

Перечень для подачи заявки на соискание премии включает в себя:

1)   заявление (на официальном бланке неправительственной организации, подписанное первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам);

2)   анкета соискателя премии согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

3)   характеристика о деятельности соискателя премии согласно приложению 3 к настоящим Правилам (с приложением подтверждающих материалов);

4)   рекомендации (не менее двух) представителей общественности (неправительственных организаций) и (или) государственных органов в целях подтверждения реализации проектов и достигнутых результатах совместной работы по выдвигаемому направлению за последние 3 (три) года с указанием контактных данных;

5)   копии учредительных документов и свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) неправительственной организации;

6)   справка о наличии банковского счета (оригинал).

Заявки о выдвижении неправительственных организаций на соискание премии подаются в Комитет по делам гражданского общества                             Министерства общественного развития Республики Казахстан на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX, Pdf) с 1 июля по 1 сентября 2018 года по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел 8, «Дом Министерств», подъезд 15, каб. 265. Телефоны для справок +7 (7172) 74 05 11, 74 09 97.

 

Напоминаем, что 13 июня текущего года Глава Государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций».

С принятием Закона расширилась возможность выдвижения НПО на соискание премии.

Раньше существовало ограничение по участию в конкурсе в течение трех лет после номинирования на соискание премии.

После принятия Закона неправительственные организации, которые номинировались на соискание премии в прошлом году, но не ставшие победителями, получат возможность номинироваться на соискание премии и в последующие годы.

 

Правила присуждения премий размещены по адресу https://diakom.gov.kz/ru/content/prikazy-0

 

.

 

 

 

 

Жаңалықтар

Басқа да мақалалар